Звернення Президії Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту

 


Лого1         
Громадська організація

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ТА СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


04074,  м. Київ,  вул. Вишгородська, 21, т. ф. 044-428-13-69,  E-mail: veteran@mns.gov.ua

Вих. № 66-5/4 від 13.12.2017 р.

Головам територіальних і функціональних

рад ветеранів Всеукраїнської асоціації

ветеранів війни та служби цивільного захисту

Шановні колеги!

Направляємо Вам для ознайомлення проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України» від 08.12.2017 № 7384 та Пояснювальну записку до цього проекту (додається).

Президія Асоціації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України «Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України»

 1. Oбгрунтування необхідності прийняття проекту Постанови

В світі немає жодної країни, яка б існувала без силових відомств. Територіальна цілісність та суверенітет України останні 26 років забезпечували й забезпечують працівники силових відомств України, які вийшли на пенсію (більше 50 відсотків звільнені за станом здоров’я). Є, на жаль, сумна статистика і тих, що загинули під час виконання службових обов’язків.

До того ж, з початком проведення антитерористичної операції, на сході багато пенсіонерів силових відомств, розуміючи потребу держави в досвідчених кадрах, не жаліючи свого життя та здоров`я, стали на захист територіальної цілісності та незалежності держави. Багато з них так і не повернулись до дому живими.

Разом із тим, відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

При підготовці, розробці та внесенні будь-яких змін їх ініціатор зобов’язаний обов’язково враховувати норми статті 22 Конституції України, якою закріплено – права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Тобто, при прийняті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів, у тому числі і постанов Уряду, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 8, частина друга статті 19 Основного Закону України).

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов’язанні з реалізацією права на соціальний захист і сформулював правову позицію, згідно якої Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави.

Військова служба, служба в міліції та поліції мала та має особливий характер, ряд специфічних властивостей, що повинні компенсуватись наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексом організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби так і після звільнення у запас або у відставку.

До них, зокрема належать громадяни, які, відповідно до статті 17 Конституції України, перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах, забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управлінні державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань, тощо (рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних і вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян, як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Рішення Конституційного Суду України є остаточним та обов’язковим до виконання  на  території  України усіма органами державної влади.

Відповідно до п. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

У Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створення передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

В ст. 13 Конвенції вказано, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Право на отримання соціальних гарантій, передбачених Законом України «Про міліцію», зберігається і здійснюється в чинному Законі України «Про Національну поліцію».

Проте, на сьогодні у проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр.№ 7000 від 15.09.2017 року) відсутні кошти для забезпечення реалізації прав на перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) та пенсіонерів усіх силових відомств.

Відсутність цих коштів у проекті Державного бюджету України на 2018 рік може спричинити підвищення соціальної напруги серед ветеранів та  пенсіонерів силових відомств. 14 листопада 2017 року прийнято в першому читанні Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр.№ 7000 від 15.09.2017 року).

Проте, на сьогодні, в Україні гостро стоїть питання щодо пенсійного забезпечення ветеранів пенсіонерів силових відомств (близько 545 тис.).

Численні мирні акції під стінами Уряду України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України не дали позитивного результату, оскільки профільні члени Уряду, зокрема Міністерство соціальної політики України та Міністерство фінансів України та Віце-прем’єр-міністр Розенко П.В., не зацікавлені у вирішенні належного пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України. Мінімальна пенсія деяких пенсіонерів силових відомств сягає 998 грн, до мінімального прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, нараховується відповідна доплата, що у сумі дорівнює з 1 грудня – 1373 гривні.

Одночасно слід зазначити, що деякі представники різних політичних партій України почали використовувати питання щодо пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України, як інструмент дестабілізації політичної ситуації в Україні.

 1. Мета і завдання прийняття проекту Постанови.

Метою проекту Постанови є забезпечення звільнення РОЗЕНКА Павла Валерійовича з посади Віце-прем’єр-міністра України, ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича з посади Міністра фінансів України та РЕВУ Андрія Олексійовича з посади Міністра соціальної політики України, оскільки під час виконання ними обов’язків нехтується Конституційні права пенсіонерів силових відомств України на перерахунок раніше призначених пенсій, а саме:

 1. Здійснити перерахунок раніше призначених пенсій по довідках, які направлені до Пенсійного фонду та невідкладно розпочати їх виплату пенсіонерам ОВС (міліції) з врахуванням заборгованості, що утворилась з 01 січня 2016 року (ч. 4 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ у редакції Закону № 2255-IV, яка діяла станом на 01 січня 2016 року), який мав бути ще з 01 січня 2016 року, та виплатити заборгованість, що утворилась за цей період.
 2. Здійснити перерахунок пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення поліцейських. Врахувати зміни, які відбулися по умовам виплати грошового забезпечення поліцейським згідно наказу МВС України від 06 квітня 2016 року № 260, оскільки, на сьогодні, суми суттєво відрізняються від тих, які були станом на 01січня 2016 року (ч. 4 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ у редакції Закону № 1774-VIII, яка діє з 01 січня 2017 року) та розпочати відповідні перерахунки та виплати без зволікань.
 3. Здійснити перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам усіх силових відомств по діючому пенсійному законодавству України, зокрема відповідно Закону № 2262-ХІІ у розмірах, встановлених постановою Уряду від 30 серпня 2017 року № 704, з 01 січня 2018 року.
 4. Передбачити кошти у Державному бюджеті на 2018 рік для перерахунку пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) з 01.01.2016 (постанова Уряду від 11 листопада 2015 р. № 988) та пенсіонерам силових структур (постанова Уряду від 30 серпня 2017 року № 704.
 1. Загальна характеристика та основні положення проекту Постанови

Проектом пропонується звільнення РОЗЕНКА Павла Валерійовича з посади Віце-прем’єр-міністра України, ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича з посади Міністра фінансів України та РЕВУ Андрія Олексійовича з посади Міністра соціальної політики України.

 

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами з даного питання є Конституція України та інші нормативно-правові акти, які регулюють дану сферу діяльності. Прийняття цієї Постанови не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Постанови не потребуватиме внесення змін до Закону України  “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття цього проекту призведе до звільнення членів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо ігнорують виконання приписів Конституції України, законів та нормативно-правових актів Уряду, в частині перерахунку раніше призначених пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) та пенсіонерів усіх силових відомств України.

Народний депутат України А. В. Немировський

 

 

                                                                                                                                    Проект                                                                                                                                                                                                вноситься народним депутатом України                                                                                                                                      Немировським А.В.

 

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

 Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України

 

 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

 1. Звільнити:

РОЗЕНКА Павла Валерійовича з посади Віце-прем’єр-міністра України;

ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича з посади Міністра фінансів України;

РЕВУ Андрія Олексійовича з посади Міністра соціальної політики України.

 1. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова

Верховної Ради України                                                                                                                       А. ПАРУБІЙ